ด้วยระบบจองห้องเรียนออนไลน์ 2.0 อยู่ระหว่างการพัฒนาการเข้าถึง User ด้วยรหัสเล่น Internet ของมหาวิทยาลัย หากท่านใดประสงค์จะใช้งานห้องก่อนช่วงเวลาแก้ไขเสร็จสิ้น สามารถติดต่อ ขอ User ชั่วคราวได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป 2774 Dashboard
^