ภาพกิจกรรม

การออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning (ABL)

โครงการเตรียมความพร้อมสำนักศึกษาทั่วไป : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและจัดการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning (ABL)" ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการเตรียมความพร้อมสำนักศึกษาทั่วไป : กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศึกยภาพอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป "การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของรายวิชาศึกษาทั่วไป" ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Page generated in 0.750 seconds. Stats plugin by www.blog.ca