หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

•  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555  หลักสูตรใหม่-2555.pdf

ระดับปริญญาตรี

•  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551  หลักสูตรปรับปรุง-2551.pdf

•  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตรปรับปรุง-2558.pdf

Page generated in 0.467 seconds. Stats plugin by www.blog.ca