ประกาศผลการสอบเทียบโอนประจำปีการศึกษา 2561

วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  กีฬาและนันทนาการ.pdf

คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.pdf

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม.pdf

ทักษะการรู้สารสนเทศ  ทักษะการรู้สารสนเทศ.pdf

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร.pdf

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.pdf

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน.pdf

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ.pdf

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่.pdf

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Page generated in 0.722 seconds. Stats plugin by www.blog.ca