ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ข่าวประชาสัมพํนธ์
Written by admin

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

แต่ละรายวิชาได้ที่

หากนักศึกษาไม่มีรายชื่อเข้าสอบและสอบซ้อนในรายวิชาใด

โปรดติดต่อ  สำนักศึกษาทั่วไป อาคาร 35 ชั้น 2

ตั้งแต่วันที่  15 – 18 สิงหาคม 2560

qr

About the author

admin

Leave a Comment

Page generated in 1.465 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
ปิดโหมดสีเทา